ພະແນກ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງຊຽງຂວາງ

Xiengkhouang Province, Department of Posts and Telecommunications

Get Adobe Flash player

ເຊື່ອມໂຍງເວັບໄຊ໌ອື່ນໆ

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ບຸກຄະລະກອນຂອງພະແນກ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສີ່ສານ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ຄະນະພະແນກ

1 14 05 2015 09 55 35

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ຫວາຢ່າ ໝອກພູເຂົາ

ຕຳແໜ່ງ: ຫົວໜ້າ ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ເບີໂທ: 020 2234 1399, 020 5566 0022

ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ຂະແໜງບໍລິຫານ

1 14 05 2015 09 53 48

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ຄຳພອນ ສີນວນທອງ

ຕຳແໜ່ງ: ຫົວໜ້າ ຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ 

ເບີໂທ: 020 2234 5096, 020 5678 7578

ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

2 14 05 2015 09 39 54

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ນາງ ມະນີຈັນ ພົນວິໄລ

ຕຳແໜ່ງ: ຮອງຫົວໜ້າ ຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ

ເບີໂທ: 020 2215 1613

ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
3 14 05 2015 09 36 03

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ປໍຢ່າງ ໄຊເກີ

ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ ຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ

ເບີໂທ: 020 2887 4446, 020 5553 4496

ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
4  gggg

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ສົມລິດ ແກ້ວປັນຍາ

ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ ຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ

ເບີໂທ: 020 5530 1236

ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
5 14 05 2015 09 51 25

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ນາງ ວິໄລວອນ ແສນເພຍວົງ

ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ ຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ

ເບີໂທ: 020 2855 0055, 020 2854 3858

ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
6 14 05 2015 09 28 21

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ນາງ ປະກາຍເພັດ ແສນສາທິດ

ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ ຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ

ເບີໂທ: 020 5454 8254

ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ຂະແໜງແຜນການ-ການເງິນ

1 14 05 2015 09 24 11

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ສຸລະພິນ ໝັ້ນທາລັງສີ

ຕຳແໜ່ງ: ຫົວໜ້າ ຂະແໜງແຜນການ-ການເງິນ

ເບີໂທ: 020 2383 5999

ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
2 14 05 2015 09 29 37

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ນາງ ສາຍສຸພັນ ບຸນທະພອນ

ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ ຂະແໜງແຜນການ-ການເງິນ

ເບີໂທ: 020 5816 6665

ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3 14 05 2015 09 38 48

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ນາງ ວຽງຄຳ ນວນທະສິມ

ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ ຂະແໜງແຜນການ-ການເງິນ

ເບີໂທ: 020 9885 0999

ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4 14 05 2015 09 30 33

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ນາງ ກອງສີ ໄຊຍະສິນ

ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ ຂະແໜງແຜນການ-ການເງິນ

ເບີໂທ: 020 5816 6669

ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ຂະແໜງໂທລະຄົມມະນາຄົມ

1 14 05 2015 09 46 31

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ຊາຍສົມພອນ ຈົນທະລາວົງ

ຕຳແໜ່ງ: ຮັກສາການ ຂະແໜງໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ເບີໂທ: 020 2234 1551

ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2 14 05 2015 09 21 17

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ສອນເພັດ ວັນມີໄຊ

ຕຳແໜ່ງ: ຮອງຮັກສາການ ຂະແໜງໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ເບີໂທ: 020 5558 8486, 020 2384 0196

ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3 14 05 2015 09 25 51

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ສຸລິຈັນ ໂພທິເດດ

ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ ຂະແໜງ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ເບີໂທ: 020 2234 1552

ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4 strtwt

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ຄຳເກດ ສອນທະວົງ

ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ ຂະແໜງໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ເບີໂທ: 020 9989 8968

ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5  fff

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ແສງສຸລີ ເພັດຊຸມພູ

ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ ຂະແໜງໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ເບີໂທ: 020 2353 3233

ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6 02

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ຈັນທະນູສີນ ຢ່າງເຍ່ຍເກົ້າ

ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ ຂະແໜງໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ເບີໂທ: 020 5552 4258

ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7  14 05 2015 09 32 28

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ສຸກສະຫວັນ ສົມວັນທາ

ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ ຂະແໜງໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ເບີໂທ: 020 9897 6746

ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

8  14 05 2015 09 42 44

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ນາງ ແສງຈັນ ບຸດດາຈັນ

ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ ຂະແໜງໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ເບີໂທ: 020 5553 4504

ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ຂະແໜງໄປສະນີ

1 14 05 2015 09 59 09

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ຄຳອຸ່ນ ອ້ວນທະວົງ

ຕຳແໜ່ງ: ຮັກສາການ ຂະແໜງໄປສະນີ

ເບີໂທ: 020 5544 4749

ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2 156n

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ນູລົ່ງຊົ່ງ ຢົງເຢ້

ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ ຂະແໜງໄປສະນີ

ເບີໂທ: 020 2353 3344

ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ປະຕິຖິນ

ຕຸລາ 2018
22
ຈັນ
13:42
BuaXua Calendar

ສະຖິຕິເຂົ້າຊົມ

214684
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
85
131
216
213647
2291
12176
214684

Your IP: 54.158.208.189
2018-10-22 06:42