ພະແນກ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງຊຽງຂວາງ

Get Adobe Flash player

    ຂະເເໜງເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ປະກອບມີ 2 ວຽກງານຄື:

 • ວຽກງານບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ.
 • ວຽກງານຄຸ້ມຄອງເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ໄອຊີທີ).
 • ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ, ໂຄສະນາເຜີຍເເຜ່ ເເລະ ນຳພາບັນດາຫ້ອງການລັດ ເເລະ ຂະເເໜງການຕ່າງໆ ໃຫ້ນຳໃຊ້ການບໍລິການລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ຢູ່ພາຍໃນເເຂວງຊຽງຂວາງ.
 • ຊ່ວຍໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ເເນະນຳການຕິດຕັ້ງ, ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ ເເລະ ພັດທະນາບັນດາລະບົບໂປຣເເກຣມ ເເລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ ໃຫ້ເເກ່ບັນດາຫ້ອງການລັດ ເເລະ ສັງຄົມ ພາຍໃນເເຂວງຊຽງຂວາງ.
 • ໂຄສະນາ, ເຜີຍເເຜ່, ໃຫ້ຄຳເເນະນຳ ເເລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການນຳໃຊ້ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ (Video Conference) ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດຕ່າງໆພາຍໃນເເຂວງຂອງຕົນ.
 • ປະສານງານກັບສູນກາງໃນການຄົ້ນຄ້ວາ, ດັດເເປງ ເເລະ ດຳເດີນການເຊື່ອມໂຍງບັນດາໂປຣເເກຣມຂອງຫ້ອງການລັດຕ່າງໆເຂົ້າກັບລະບົບການບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ.
 • ກໍ່ສ້າງ ເເລະ ຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບພະນັກງານລັດ ເເລະ ຂະເເໜງການຕ່າງໆໃຫ້ສາມາດຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ ເເລະ ບໍລິການລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ.
 • ເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິການພັດທະນາ, ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງບັນດາຫ້ອງການລັດ ເເລະ ຂະເເໜງການຕ່າງໆໃນເເຂວງຊຽງຂວາງ.
 • ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະພະເເນກ.
 • ຜັນຂະຫຍາຍເເຜນການຂອງພະເເນກກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ມາເປັນເເຜນການ, ເເຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ ໃນຂະເເໜງຂອງຕົນໂດຍສອດຄ່ຶງກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງເເຂວງຊຽງຂວາງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
 • ຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອສະເໜີຕໍ່ພະເເນກ ໃນການອອກໃບອະນຸຍາດ, ສືບຕໍ່, ໂຈ໊ະ, ຍົກເລີກ ຫຼື ຖອນໃບອະນຸຍາດການດຳເນີນທຸລະກິດ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ ປທສ ໃນເເຕ່ລະໄລຍະ.
 • ເເນະນຳ, ຕິດຕາມ, ກວດກາບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ເເລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ໃນການນຳໃຊ້ ເເລະ ການນຳເຂົ້າອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ຖືກຕາມາດຖານເຕັກນິກ ເເລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນອາດຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພີວເຕີ ເເລະ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທັງຊຸກຍູ້ການນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ເເລະ ມີຄວາມສະຫງົບປອດໄພ ພາຍໃນເເຂວງຊຽງຂວາງ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
 • ປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍເເຜ່ນິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.
 • ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ຂະເເໜງການຕ່າງໆ ເລະ ສັງຄົມ ໃນການປະດິດສ້າງການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.
 • ເກັບກຳສະຖິຕິການນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ຜະລິດ, ຈຳໜ່າຍ ເເລະ ນຳໃຊ້ຂອງຜູ້ປະກອບການທາງດ້ານໄປຊີທີ.
 • ສະຫຼຸບ ເເລະ ຂື້ນເເຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຂະເເໜງຕົນ ເເລະ ສະພາບການດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ ເເລະ ປີ.
 • ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະພະເເນກ.