ພະແນກ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງຊຽງຂວາງ

Get Adobe Flash player

    ຂະເເໜງໄປສະນີ ເເລະ ດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ ປະກອບມີ 3 ວຽກງານຄື:

 • ວຽກງານໄປສະນີ.
 • ວຽກງານຄຸ້ມຄອງໂທລະຄົມມະນາຄົມ.
 • ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ.
 • ຜັນຂະຫຍາຍເເຜນການຂອງພະເເນກກ່ຽວກັບ ວຽກງານໄປສະນີ ມາເປັນເເຜນການ, ເເຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ ໃນຂະເເໜງຂອງຕົນໂດຍສອດຄ່ອງກັບສະພາບໂຕຈິງຂອງເເຂວງ ຊຽງຂວາງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
 • ປະສານສົມທົບກັບວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍເເຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກຳຕ່າງໆ ເເລະ ວຽກງານອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວກັບໄປສະນີໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ ເເລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິງ.
 • ຄົ້ນຄ້ວາຄຳສະເໜີ, ຄຳຮ້ອງທຸກ ເເລະ ຂໍ້ຂັດເເຍ່ງກ່ຽວກັບ ວຽກງານໄປສະນີໃນຂົງເຂດຂອງຕົນຮັບຜິດຊອບເພື່ອສະເໜີຄະນະພະເເນກພິຈາລະນາ.
 • ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ບັັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໄປສະນີ ໃຫ້ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ ເເລະ ກົດໝາຍ, ປະສານສົມທົບກັບວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອເເກ້ໄຂ, ໃຫ້ຄຳເເນະນຳ ເເລະ ໃຊ້ມາດຕະການຕໍ້ຜູ້ລະເມີດຕາມລະບຽບ ເເລະ ກົດໝາຍ.
 • ເພື່ອຄົ້ນຄ້ວານຳສະເໜີຄະນະພະເເນກຕໍ່ການອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດ ບໍລິການດ້ານໄປສະນີ, ການສືບຕໍ່, ໂຈ໊ະ ເເລະ ຍົກເລີກໃບອະນຸຍາດທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິການໄປສະນີ.
 • ການສົ່ງເສີມພັດທະນາ ເເລະ ການເເຂ່ງຂັນທີ່ເປັນທຳຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດບໍລິການດ້ານໄປສະນີ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ເເລະ ລະບຽບທີ່ວາງໄວ້.
 • ເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ເເລະ ມູນຄ່າການຜະລິດດ້ານໄປສະນີຂອງ ບໍລະສັດສາຂາ ລັດວິສາຫະກິດ ໄປສະນີລາວ ເເລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ໃຫ້ບໍລິການໄປສະນີ ຢູ່ພາຍໃນເເຂວງຊຽງຂວາງ.
 • ວິເຄາະ, ສະຫຼຸບດ້ານຮອບດ້ານການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ສາຂາບໍລິສັດໄປສະນີລາວ ເເລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ໃຫ້ບໍລິການໄປສະນີ ທີ່ຂື້ນກັບຕົນໃຫ້ກະຊວງ ປທສ ຮັບຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
 • ປະສານສົມທົບກັບສາຂາ ໄປສະນີລາວ ເເລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການໄປສະນີ ຈັກກກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານສົ່ງເສີມການພັດທະນາໄປສະນີ.
 • ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ເເລະ ພັດທະນາການບໍລິການດ້ານໄປສະນີ ດ້ວຍລະບົບອີເລັກໂຕຼນິກ ເເລະ ໂລຈີສຕິກ ພາຍໃນເເຂວງຂອງຕົນ.
 • ສະຫຼຸບ ເເລະ ຂື້ນເເຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນ ປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ ເເລະ ປີ.
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງພະເເນກ.
 • ຜັນຂະຫຍາຍເເຜນການ ຂອງພະເເນກກ່ຽວກັບວຽກງານດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມາເປັນເເຜນການ, ເເຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ ໃນຂະເເໜງຂອງຕົນໂດຍສອດຄ່ອງກັບສະພາບໂຕຈິງຂອງເເຂວງຊຽງຂວາງເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
 • ຄົ້ນຄ້ວາຄຳສະເໜີ, ຄຳຮ້ອງທຸກ ເເລະ ຂໍ້ຂັດເເຍ່ງກ່ຽວກັບ ວຽກງານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອສະເໜີຄະນະພະເເນກພິຈາລະນາ.
 • ຄົ້ນຄ້ວານຳສະເໜີຕໍ່ພະເເນກ ໃນການອອກໃບອະນຸຍາດ, ສືບຕໍ່, ໂຈ໊ະ, ຍົກເລີກ ຫຼື ຖອນໃບອະນຸຍາດການດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ ປທສ ໃນເເຕ່ລະໄລຍະ
 • ຕິດຕາມກວດກາ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການເເຂ່ງຂັນທີ່ບໍ່ເປັນທຳ ທີ່ສ້າງຜົນເສຍຫາຍໃຫ້ກັບທຸກຝ່າຍ.
 • ຕິດຕາມກວດກາການສ້າງ, ການຕິດຕັ້ງ, ການນຳໃຊ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໂທລະຄົມມະນາຄົມພາຍໃນເເຂວງຊຽງຂວາງ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
 • ຄຸ້ມຄອງ ເເລະ ກວດກາມາດຖານເຕັກນິກ ການນຳເຂົາ, ຈຳໜ່າຍ ເເລະ ນຳໃຊ້ອຸປະກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໃນຂອບເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ.
 • ສຳຫຼວດ ເເລະ ເກັບກຳສະພາບການເເຂ່ງຂັນ ເເລະ ການເໜັງຕີງຂອງຕະຫຼາດໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເເລະ ຄວາມເພິງພໍໃຈຊອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ເເລະ ເຄື່ອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໃນຂອບເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ກະຊວງ ປທສ ຊາບເປັນເເຕ່ລະໄລຍະ.
 • ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໃນການຂະຫຍາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງໂທລະຄົມມະນາຄົມອອກສູ່ຊົນນະບົດ.
 • ຄົ້ນຄ້ວາ, ຄິດໄລ່ຄ່າທຳນຽມ ເເລະ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ທາງດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕາມລະບຽບ ເເລະ ກົດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້.
 • ອອກໃບອະນຸຍາດ ເເລະ ເກັບກຳສະຖິຕິ ການເປັນຕົວເເທນຈຳໜ່ານຊິມກາດ ຂອງບັນດາບໍລະສັດ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ທີ່ຕິດພັນກັບເເຂວງທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ.
 • ຕໍ່ໃບອະນຸຍາດ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ເເລະ ລາຍງານ ສະພາບການນຳໃຊ້ເລກໝາຍພິເສດ ໃຫ້ກະຊວງ ປທສ ຮັບຊາບຕາມເເຕ່ລະໄລຍະ.
 • ຄິດຕາມ, ກວດກາ ເເລະ ລາຍງານສະພາບ ການຂື້ນທະບຽນໝາຍເລກໂທລະສັບ ປຳຈະເດືອນ, ງວດ, 6 ເດືອນ ເເລະ ປະຈຳປີ ໃຫ້ກະຊວງ ປທສ ຮັບຊາບ.
 • ສັງລວມຫຼັກຖານການລະເມີດກົດລະບຽບ ຂອງການບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເພື່ອລາຍງານຄະນະພະເເນກ ປທສ ເເຂວງຊຽງຂວາງ ເເລະ ກະຊວງ ປທສ.
 • ປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເເກ້ໃຫ້ໄຂຄຳເເນະນຳຕໍ່ຜູ້ລະເມີດສິດ ເເລະ ຜູ້ຮຽກຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳ ໃນການດຳເນີນຕາມກົດໝາຍໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
 • ສະຫຼຸບ ເເລະ ຂື້ນເເຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຂະເເໜງຕົນປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ ເເລະ ປີ.
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງພະເເນກ.
 • ຄົ້ນຄ້ວາອອກໃບອະນຸຍາດ, ຂື້ນທະບຽນ ເເລະ ຕໍ່ອາຍຸການນຳໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານລະບົບໂຟນີ ທີ່ກະຊວງໄດ້ອະນຸມັດເເລ້ວ ພ້ອມທັງເກັບກຳຂໍ້ມຸນຢູ່ຂັນທ້ອງຖີ່ນ.
 • ຕິດຕາມ, ກວດກາການໃຊ້ ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ ຂອງສະຖານີຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ ເເລະ ອຸປະກອນຄື້ນຄວາມຖີ່ສິທະຍຸສື່ສານ ຢູ່ພາຍໃນເເຂວງ ລວມທັງການກະຈາຍຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານຂອງຕ່າງປະເທດທີ່ລ່ວງລ້ຳເຂົາມາໃນດິນເເດນຂອງເເຂວງຊຽງຂວາງ.
 • ເເນະນຳບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ເເລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ນຳໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ສິທະຍຸສື່ສານ ເເລະ ອຸປະກອນຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ເເລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ສູນກາງ ໃນການລົງກວດກາ ການນຳໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ສິທະຍຸສື່ສານ ເພື່ອຊອກຫາສະຖານີ ເເຫຼ່ງກະຈາຍຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ ທີ່ນຳໃຊ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມການອະນຸຍາດ ເເລະ ລັກລອບນຳໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຕາມກົດໝາຍ ເເລະ ລະບຽບການ.
 • ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການໂຄສະນາເຜີຍເເຜ່ກົດໝາຍດ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ເເລະ ອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂທລະຄົມ, ຄື້ນຄວາມຖີ່ ເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ ເເລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິງ.
 • ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ເເລະ ເກັບກຳສະຖິຕິຂອງສະຖາຄື້ນຄວາມຖີ່ສິທະຍຸສື່ສານ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
 • ຕິດຕາມ, ກວດກາ ເເລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນຕາມການສະເໜີຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການນຳໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ.
 • ປະຕິບັດນ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງພະເເນກ.