ພະແນກ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງຊຽງຂວາງ

Xiengkhouang Province, Department of Posts and Telecommunications

Get Adobe Flash player

ເຊື່ອມໂຍງເວັບໄຊ໌ອື່ນໆ

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ວຽກຂອງຂະແໜງບໍລິຫານ - ຈັດຕັ້ງ

      I.      ວຽກບໍລິຫານ

1.   ກູ່ມວຽກບໍລິຫານ

Ø  ຄຸ້ມຄອງ, ຈັດສັນຫ້ອງການ, ຊັບສົມບັດ, ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ຂອງພະແນກ.

Ø  ກວດການສ້ອມແປງອາຄານ, ສະຖານທີ່, ໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາ.

Ø  ຄຸ້ມຄອງພາຫານະ, ຢັ້ງຢືນເຕັກນິກ ແລະ ດຳເນີນການສ້ອມແປງ.

Ø  ສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ແລະ ຈ່າຍເຄື່ອງຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ.

Ø  ຮັບ ແລະ ຈັດສົ່ງເອກະສານຂອງພະແນກ.

Ø  ເປັນໃຈກາງປະສານງານ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ແລະ ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກຂອງຄະນະພະແນກ.

Ø  ປະກອບເອກະສານຂໍຖອນເງິນ.

Ø  ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນວຽກງານບໍລິຫານຕ່າງໆ, ປ້ອງກັນພາຍໃນ.

Ø  ຈັດພິມເອກະສານຂອງຄະນະພະແນກ

Ø  ຮັບຜິດຊອບເອກະສານ ການໄປເຄື່ອນໄຫວວຽກຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

2.   ກຸ່ມເລຂານຸການ - ພິທີ

Ø  ຈັດກອງປະສູມພາຍໃນພະແນກ.

Ø  ວຽກງານກອງເລຂາ.

Ø  ສຳເນົາ, ບັນທຶກເອກະສານຂາເຂົ້າ - ຂາອອກ.

Ø  ວຽກພິທີການ ແລະ ຮັບຕ້ອນແຂກທີ່ມາພົບຄະນະພະແນກ.

Ø  ກວດເອກະສານເພື່ອຂໍລາຍເຊັນ ຫຼື ຄຳເຫັນນຳຄະນະພະແນກ.

3.   ກຸ່ມວຽກສັງລວມ

Ø  ສະຫຼຸບປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ ໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກ.

Ø  ສຳເນົາເອກະສານຂອງພະແນກ.

Ø  ກະກຽມບົດປະກອບຄຳເຫັນ.

Ø  ບັນທຶກກອງປະຊຸມ.

Ø  ແຜນວຽກປະຈຳອາທິດຂອງຄະນະພະແນກ.

Ø  ເຮັດບົດລາຍງານໃນຄະນະພະແນກ.

Ø  ວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ ຂ່າວສານ.

Ø  ຊຸກຍູ້ - ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ.

     II.      ວຽກຈັດຕັ້ງ

1.   ກູ່ມວຽກແຮງງານເງິນເດືອນ

Ø  ຈັດຊັ້ນ - ຂັ້ນເງິນເດືອນໃຫ້ລັດຖະກອນໃໝ່.

Ø  ດັດແກ້ຊັ້ນ - ຂັ້ນເງິນເດືອນ.

Ø  ເງື່ອນຊັ້ນ - ຂັ້ນເງິນເດືອນປົກກະຕິ, ອາຍຸການ.

Ø  ເກັບກຳສະຖິຕິ, ປີການ, ລູກພະນັກງານ.

Ø  ກວດຜ່ານບັນຊີເງິນເດືອນ, ເງິນແຮງງານ.

Ø  ເລື່ອນລັດຖະກອນຝຶກງານຂື້ນສົມບູນ.

2.   ກູ່ມວຽກນະໂຍບາຍ

Ø  ຄົ້ນຄວ້າປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕາມດຳລັດຕ່າງໆ.

Ø  ຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີເອກະສານ ຂໍອອກບຳນານ, ອຸດໜູນ ແລະ ເສຍກຳລັງແຮງ.

Ø  ຕິດຕາມອາຍຸກະສຽນ, ປີການຂອງພະນັກງານ.

Ø  ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານບຳນານ.

Ø  ວຽກງານສະວັດດີການສັງຄົມ.

Ø  ຄົ້ນຄວ້າປະຕິບັດນະໂຍບາຍອຸດໜູນລູກ, ເມຍພະນັກງານ.

Ø  ຄົ້ນຄວ້າປະຕິບັດນະໂຍບາຍອຸດໜູນເສຍຊີວິດ, ເສຍອົງຄະ, ລົງຢ້ຽມຢາມພະນັກງານ.

Ø  ຄົ້ນຄວ້າຕິດຕາມກວດກາຕີລາຄາການຍ້ອງຍໍພາຍໃນ, ບໍລິສັດ ແລະ ຍ້ອງຍໍຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ

Ø  ຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີການປະຕິບັດວິໃນ.

Ø  ຄຸ້ມຄອງສະຖິຕິພະນັກງານບຳນານ

Ø  ຄຸ້ມຄອງຊີວະປະຫວັດພະນັກງານບຳນານ

Ø  ວຽກລາພັກຕ່າງໆ.

Ø  ວຽກປິ່ນປົວສຸຂະພາບ, ຊ່ວຍວຽກຕິດຕາມພະນັກງານບາດເຈັບ.

3.   ກູ່ມວຽກກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ

Ø  ຄົ້ນຄວ້າເປົ້າໝາຍເພື່ອນຳສະເໜີບັນຈຸສັບຊ້ອນ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍພະນັກງານ.

Ø  ຄົ້ນຄວ້າສຳເນົາເອກະສານພະນັກງານເພື່ອການບັນຈຸສັບຊ້ອນ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍພະນັກງານ.

Ø  ຕິດຕາມ ການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ ສັບຊ້ອນ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ລື່ອນ ແລະ ປົດຕຳແໜງ.

Ø  ຮ່າງເອກະສານກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍ, ສັບຊ້ອນ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຕັດລາຍຊື່.

Ø  ສຳເນົາ, ແຈກຢາຍເອກະສານກ່ຽວກັບວຽກງານກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ.

Ø  ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການນຳສະເໜີເພື່ອຂໍດັດແກ້ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຖ້າເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ.

4.   ກູ່ມວຽກຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ

Ø  ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ ແລະ ນຳສະເໜີຂໍຕົວເລກຮັບລັດຖະກອນ ແລະ ແບ່ງປັນຕົວເລກລັດຖະກອນໃໝ່.

Ø  ຮັບຜິດຊອບການສອບເສັງ ແລະ ສອບຄັດເລືອກຮັບເອົາລັດຖ້າກອນໃໝ່.

Ø  ຮັບຜິດຊອບການສອບເສັງ ແລະ ເລື່ອນຊັ້ນລັດຖະກອນໃໝ່.

Ø  ກວດກາເອກະສານຮັບລັດຖະກອນເຂົ້າໃໝ່.

Ø  ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕຳແໜງງານ.

Ø  ຄຸ້ມຄອງບັນຊີພະນັກງານສືບທອດ.

Ø  ຄຸ້ມຄອງຊີວະປະຫວັດລະອຽດ ແຕ່ລະໄລຍະຂອງພະນັກງານລະດັບແຂວງຄຸ້ມຄອງ.

Ø  ວຽກປະຫວັດເພີ່ມ, ປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າຄອມພິວເຕີ.

Ø  ເກັບສະຖິຕິຕ່າງໆເພື່ອສ້າງເປັນປື້ມ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ກະຊວງ.

5.   ກູ່ມວຽກກໍ່ສ້າງພະນັກງານ

Ø  ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮ່າງແຜນໃນການກໍ່ສ້າງພະນັກງານຂອງພະແນກກ

Ø  ຄຸ້ມຄອງຄອງທຶນກໍ່ສ້າງພະນັກງານ.

Ø  ຄັດເລືອກເປົ້າໝາຍ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົມຮົມ, ຮຽນໄລຍະຍາວ.

Ø  ຈັດການຝຶກອົມຮົມ, ສຳມະນາ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

Ø  ຕີລາຄາຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຝຶກອົບຮົມ.

Ø  ຕິດຕາມການປະເມີນຂອງການຝຶກອົບຮົມ.

Ø  ສະຫຼຸບປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ, ປີ.

Ø  ຈັດແບ່ງທືນບໍາລຸງຍົກລະດັບພະນັກງານ.

Ø  ຄົ້ນຄວ້າເອກະສານຍົກລະດັບຈັດແບ່ງທຶນພະນັກງານໄປຮຽນໄລຍະຍາວ.

Ø  ຕິດຕາມຂໍ້ມູນພະນັກງານພ້ອມຕີລາຄາພະນັກງານໄປຮຽນ.

Ø  ປ່ອຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງພະນັກງານໄລຍະຍາວ.

Ø  ຮ່າງເອກະສານພະນັກງານໄປຮຽນຍາວນານ.

Ø  ຮ່າງເອກະສານພະນັກງານໄປຮຽນຈົບມາ.

 

Ø  ເກັບກໍາສະຖິຕິດ້ານພະນັກງານ ເພື່ອສ້າງເປັນປຶ້ມ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ກະຊວງ.

ປະຕິຖິນ

ຕຸລາ 2018
22
ຈັນ
13:33
BuaXua Calendar

ສະຖິຕິເຂົ້າຊົມ

214683
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
84
131
215
213647
2290
12176
214683

Your IP: 54.158.208.189
2018-10-22 06:33